Lịch sử phát triển của Bảo tàng Sinh học

Bảo tàng Sinh học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội được thành lập năm 1926 tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội (Trường Đại học Tổng... Xem thêm

Ban giám đốc Bảo tàng Sinh học

Giám đốc       PGS.TS. Nguyễn Thành Nam. Điện thoại: 02439330586/0989171907. Email: nguyenthanhnam@hus.edu.vn Phó Giám đốc        PGS.TS. Nguyễn Trung Thành. Điện... Xem thêm

Danh sách cán bộ Bảo tàng

STT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị trong Khoa 1 Nguyễn Thành Nam Tiến sĩ Bộ môn Động vật học và Bảo tồn 2 Nguyễn Trung Thành Phó Giáo sư,... Xem thêm

Bộ sưu tập mẫu Thực vật

Các mẫu thực vật đang lưu trữ và trưng bày tại Bảo tàng Sinh học được thu thập từ các vùng khác nhau trên cả nước gồm có 28.372 tiêu bản, trong đó 22.991... Xem thêm

Bộ sưu tập mẫu Động vật có xương sống

Bảo tàng Sinh học lưu giữ bộ sưu tập mẫu động vật có xương sống đa dạng về thành phần loài với đầy đủ các nhóm từ cá, lưỡng cư, bò sát, chim và... Xem thêm

Bộ sưu tập mẫu Động vật không xương sống

Bộ sưu tập mẫu động vật không xương sống đa dạng với 21.133 mẫu, phần lớn thuộc các bộ côn trùng phổ biến ở Việt Nam như Cánh cứng (Coleoptera), Cánh... Xem thêm

Giới thiệu chung Bảo tàng Sinh học

Thông tin chung Bảo tàng sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Trường Đại học Khoa học Tự nhiên tại 19 Lê Thánh Tông, Hà Nội là... Xem thêm

Chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn

Chức năng Nghiên cứu về bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, nghiên cứu khoa học, phục vụ đào tạo và trưng bày giới thiệu về... Xem thêm

Phòng chuyên môn

Phòng Động vật có xương sống Phòng Động vật không xương sống Phòng Thực vật học Xem thêm