Tin tức

TS. Nguyễn Thành Nam được bổ nhiệm chức vụ Phó trưởng Khoa Sinh học từ ngày 24/02/2021

Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội ký quyết định số 388/QĐ-ĐHKHTN ngày 24/02/2021 về việc bổ nhiệm viên chức quản lý. Theo đó, TS. Nguyễn Thành Nam, Giảng viên chính, Trưởng Bộ môn Động vật học và Bảo tồn được bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Trưởng Khoa Sinh học.

TS. Nguyễn Thành Nam tốt nghiệp Đại học năm 2005, Thạc sĩ năm 2008 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN; Thực tập sinh khoa học năm 2010 tại Trường Đại học Ehime, Nhật Bản; Tốt nghiệp Tiến sĩ năm 2014 tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; và thực hiện Nghiên cứu sau tiến sĩ tại Trường Đại học Sogang, Hàn Quốc năm 2016.

Hướng nghiên cứu chính:

– Ngư loại học

– Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi thủy sinh vật

– Ứng dụng đồng vị trong nghiên cứu sinh thái học thủy vực

Bài viết liên quan