Văn bản liên quan

Mẫu đăng ký đề tài NCCB NAFOSTED – lĩnh vực Khoa học Tự nhiên

Các mẫu hồ sơ đăng ký đề tài Quỹ NAFOSTED- NCCB trong lĩnh vực khoa học Tự nhiên,

trong mẫu hồ sơ sau:  Mẫu hồ sơ

Bao gồm:

  • Đơn đăng ký (bản tiếng Việt – mẫu 02 và bản tiếng Anh – mẫu 03),
  • Thuyết minh đề cương phần 1 tiếng Việt – mẫu 04;
  • Thuyết minh đề cương phần 2 – mẫu 05.
  • Thuyết minh đề cương phần 1 tiếng Anh mẫu 06;
  • Thuyết minh đề cương phần 2 tiếng Anh- mẫu 07

Các thông tin chi tiết theo đường link sau: https://nafosted.gov.vn/thong-bao-chuong-trinh-tai-tro-nccb-trong-khoa-hoc-tu-nhien-va-ky-thuat-nam-2020-dot-1/

 

Bài viết liên quan