Lịch làm việc của khoa

Lịch làm việc của Ban LĐK tuần thứ 48 (Từ ngày 31/7/2023 đến 04/8/2023)

NgàySángChiều
Thứ Hai

(31/7)

·         9h Ban LĐK họp trưởng đơn vị Khoa·         Trưởng Khoa Tiếp cán bộ – P 429 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         15h00 P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Họp với nhóm Trợ lý ĐT và CTSV. VPK

Thứ Ba

(01/8)

·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

 

Thứ Tư

(02/8)

 

·         Trưởng Khoa làm việc tại Khoa

·         9h P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Họp điều chỉnh khung chương trình dự kiến

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         Trưởng Khoa Làm việc nhóm chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

Thứ Năm

(03/8)

·         Trưởng Khoa làm việc với BQLDA

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Trực tại P.430 T1

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn
Thứ Sáu (04/8)·         Trưởng Khoa làm việc về tổ chức thiết bị mới tại TTKHSS

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Thành Nam Làm việc tại Bảo tàng Sinh học

·         P. Trưởng Khoa Nguyễn Văn Vịnh Làm việc nhóm đề tài

·         P. Trưởng Khoa Hoàng Thị Mỹ Nhung làm việc chuyên môn

Bài viết liên quan