Giới thiệu

Phòng Thí nghiệm Sinh thái học & SHMT được thành lập 7/04/2004, có Quyết định đổi tên thành Bộ môn Sinh thái học từ ngày 26/12/2017.

Vai trò, sứ mệnh

Đào tạo các cán bộ có trình độ chuyên môn sâu trong lĩnh vực Sinh thái học và Sinh học môi trường.

Nhiệm vụ cơ bản

Đào tạo các bậc học từ Đại học đến Tiến sĩ chuyên ngành Sinh thái học;
Nghiên cứu khoa học về: Sinh thái học, Sinh học môi trường, Sinh thái học độc tố, Sinh thái học hệ sinh thái, Dịch vụ sinh thái, Sinh thái học và biến đổi khí hậu, Sinh thái học thực vật, Đất ngập nước, Hệ sinh thái rừng ngập mặn, Ô nhiễm hệ sinh thái.

Đội ngũ cán bộ

  • Cán bộ cơ hữu: 5 (3 PGS và 2 TS)
  • Cán bộ kiêm nhiệm: 2 (1 PGS và 1 TS)

Liên hệ:

Phòng 227, nhà T1.
Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội.

Email: sinhthaihoc@hus.edu.vn