Tổ chức

Danh sách cán bộ

TT Họ và tên Học hàm, học vị Đơn vị trong Khoa 1 Nguyễn Hoài An Tiến sĩ Bộ môn Khoa học Thực vật 2 Nguyễn Thị Lan Anh Tiến sĩ Bộ môn Động vật học và... Xem thêm

Danh sách cựu giáo chức

STT Họ và tên Đơn vị 1 Lê Vũ Khôi Bộ môn Động vật học và Bảo tồn 2 Hà Đình Đức Bộ môn Động vật học và Bảo tồn 3 Đặng Đình Viên Bộ môn Động... Xem thêm

Đơn vị trực thuộc

Các Đơn vị trực thuộc Khoa Sinh học: + Bộ môn Di truyền học + Bộ môn Động vật học ứng dụng + Bộ môn Động vật học và Bảo tồn + Bộ môn... Xem thêm

Ban Lãnh đạo khoa

BAN LÃNH ĐẠO KHOA PGS.TS. Nguyễn Quang Huy Trưởng khoa PGS.TS. Nguyễn Trung Thành Phó Trưởng khoa PGS.TS. Nguyễn Văn Vịnh Phó Trưởng khoa TS. Phạm Thế Hải Phó... Xem thêm