Về việc Ban hành các Chương trình Đào tạo: Sinh học chuẩn; Sinh học Tài năng; CNSH chuẩn; CNSH chất lượng cao, Sinh dược học

Ban hành chương trình đào tạo Sinh học chuẩn: 401-Sinh học-chuẩn K67 final QD 3547 Ban hành chương trình đào tạo Sinh học chuẩn: 401-Sinh học-chuẩn K68 final QD 3548... Xem thêm

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sinh học

Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Sinh học 42-BAN HANH CTRINH ĐT ĐAI HOC NGANH SINH HOC Xem thêm

Các ngành đào tạo của Khoa Sinh học

Hiện nay Khoa Sinh học đào tạo 02  ngành là Sinh học và Công nghệ Sinh học. Ngành Sinh học Mục tiêu đào tạo: Sinh viên được trang bị những kiến thức đại... Xem thêm

Tài liệu hướng dẫn bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 2020-2021

Hướng dẫn Bảo vệ Khóa luận tốt nghiệp 2020-2021 Xem thêm