Hướng nghiên cứu

Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật vùng ven bờ và biển Sinh học nghề cá Sinh học và sinh thái... Xem thêm

Giới thiệu

Bộ môn Động vật được thành lập năm 1956. Đến năm 1960, Bộ môn Động vật được chia thành Bộ môn Động vật không xương sống và Bộ môn Động vật có... Xem thêm

Đề tài dự án

Điều tra tổng thể đa dạng sinh học các hệ sinh thái cửa sông Việt Nam. Thời gian thực hiện 2011-2015. Chủ trì: PGS. TS. Nguyễn Xuân Huấn Nghiên cứu đặc... Xem thêm