Đề tài dự án (trong 5 năm gần đây)

Gói thầu 1: Điều tra khảo sát, đánh giá hiện trạng nguồn lợi và môi trường sống của loài thuỷ sản; hiện trạng kinh tế xã hội nghề cá nội đồng... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Đa dạng sinh học và bảo tồn đa dạng sinh học Khai thác và sử dụng bền vững nguồn lợi sinh vật vùng ven bờ và biển Sinh học nghề cá Sinh học và sinh thái... Xem thêm

Giới thiệu

Bộ môn Động vật được thành lập năm 1956. Đến năm 1960, Bộ môn Động vật được chia thành Bộ môn Động vật không xương sống và Bộ môn Động vật có... Xem thêm