Hướng nghiên cứu

Hướng nghiên cứu

– Phân loại thực vật.

– Hình thái giải phẫu thực vật.

– Đánh giá tính đa dạng thực vật.

– Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên thực vật: thực vật dân tộc học, tri thức bản địa.

– Đánh giá hoạt tính sinh học của các hợp chất thiên nhiên từ các nhóm thực vật.

– Nuôi cấy mô tế bào thực vât và phát triển nguồn dược liệu quý.

– Đánh giá tính chống chịu của thực vật.

– Tạo thực vật chuyển gen thực nghiệm.