TS. Nguyễn Thanh Sơn

TS. Nguyễn Thanh Sơn

Vị trí công tácGiảng viên
Emailsonnt@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 323, nhà T1
Các môn học giảng dạyĐộng vật học động vật không xương sống
Hệ thống học Động vật không xương sống
Thực tập thiên nhiên.
Hướng nghiên cứuHệ thống phân loại học và đa dạng sinh học của tôm, cua (Decapoda)
Đa dạng sinh học động vật không xương sống ở nước, sử dụng ĐVKXS ở nước làm sinh vật chỉ thị đánh giá chất lượng môi trường