Danh sách cán bộ Bộ môn

TS. Đinh Nho Thái

TS. Đinh Nho Thái

Vị trí công tácGiảng viên, Kiêm nhiệm
Số điện thoại+8424 3858 8579
Emaildinhnhothai@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 306E nhà T1
Các môn học giảng dạyDi truyền học
Sinh học đại cương
Cơ sở di truyền chọn giống
Thống kê sinh học
Nhập môn Công nghệ sinh học
Cơ sở di truyền phân tử và tế bào
Hướng nghiên cứuProtein tái tổ hợp biểu hiện trên vi sinh vật để tạo ra các sản phẩm hữu ích
Nghiên cứu quá trình thích ứng của tế bào, cơ thể với các stress trong môi trường