Phòng chuyên môn

Chức năng, nhiệm vụ phòng chuyên môn

Chức năng

Nghiên cứu về bảo tàng, bảo tồn, sưu tầm, lưu giữ, bảo quản, giám định, nghiên cứu khoa học, phục vụ đào tạo và trưng bày giới thiệu về sự sống trong nước và ngoài nước.

Nhiệm vụ

  1. Sưu tầm, lưu giữ, bảo quản và quản lý hệ thống mẫu vật, đặc biệt chú trọng hệ thống các mẫu chuẩn (Holotype) và các mẫu đồng chuẩn (Paratype).
  2. Phục vụ giảng dạy, đào tạo sinh viên, học viên sau đại học và nghiên cứu sinh của khoa Sinh học cũng như các đơn vị khác có nhu cầu trong Trường.
  3. Tổ chức các hoạt động truyền thông, phổ biến kiến thức, tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức và ý thức bảo vệ đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên.
  4. Hợp tác quốc tế và trong nước trong nghiên cứu về đa dạng sinh học, bảo tàng học và hỗ trợ cứu hộ các loài động vật, thực vật theo Quy định của Nhà nước, của Đại học Quốc gia Hà Nội và của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
  5. Nghiên cứu cơ sở khoa học, đề xuất và thực hiện các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học và tài nguyên thiên nhiên; tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, đề tài, dự án, đề án nghiên cứu khoa học về đa dạng sinh học, bảo tồn, sử dụng và phát triển bền vững tài nguyên sinh vật cũng như hỗ trợ cứu hộ các loài động vật, thực vật.
  6. Tổ chức các hoạt động tư vấn kỹ thuật, nghiệp vụ, sản xuất thử nghiệm và dịch vụ khoa học kỹ thuật liên quan đến bảo tàng học, đặc biệt về lĩnh vực khoa học sự sống (chế tác, bảo quản mẫu vật, thiết kế xây dựng kịch bản và các phương án trưng bày theo chủ đề, xây dựng phòng trưng bày và các bộ sưu tập mẫu vật, hỗ trợ cứu hộ các loài động vật, thực vật).

Bài viết liên quan