TS. Trần Trung Thành

TS. Trần Trung Thành

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0972.077.939
Emailthanhtran@hus.edu.vn
Phòng làm việcPhòng 332, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Marine biology
- Động vật học Động vật có xương sống
- Hệ thống học động vật có xương sống
- Tiếng Anh chuyên ngành
- Phương pháp nghiên cứu cá
- Sinh học nghề cá
Hướng nghiên cứu- Hình thái học và sinh thái học giai đoạn sớm ở cá
- Đa dạng sinh học và bảo tồn nguồn lợi thủy sản