TS. Nguyễn Thị Tú Linh

TS. Nguyễn Thị Tú Linh

Vị trí công tácGiảng viên
Emailnguyenthitulinh@hus.edu.vn
Phòng làm việcBộ môn Sinh lý học và Sinh học người, Phòng 330, nhà T1
Các môn học giảng dạy- Sinh học người, Sinh học phân tử người
- Thống kê sinh học
- Tin sinh học
Hướng nghiên cứu- Sinh học người
- Sinh học phân tử người
- Sinh Y