TS. Lưu Thị Thu Phương

TS. Lưu Thị Thu Phương

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0982.939356
Emailluuthithuphuong@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 333 nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Sinh lý học người và động vật
- Thống kê sinh học
- Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh
- Sinh học đại cương
- Sinh lý sinh sản; Sinh học thần kinh
Hướng nghiên cứuXây dựng mô hình và nghiên cứu hành vi các bệnh tâm thần kinh trên động vật thực nghiệm