TS. Dương Văn Cường

TS. Dương Văn Cường

Vị trí công tácGiảng viên
Emailduongvancuong@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 324, nhà T1
Hướng nghiên cứu- Đa dạng sinh học, sinh thái học và di truyền học quần thể các nhóm côn trùng