TS. Đỗ Đức Sáng

TS. Đỗ Đức Sáng

Vị trí công tácGiảng viên chính
Emaildo.ducsang@hus.edu.vn
Phòng làm việc Phòng 324, nhà T1
Các môn học giảng dạyĐộng vật học động vật không xương sống
Hệ thống học Động vật không xương sống
Thực tập thiên nhiên.
Hướng nghiên cứuHệ thống phân loại học và đa dạng của Thân mềm (Mollusca)