ThS. Phạm Trọng Khá

ThS. Phạm Trọng Khá

Vị trí công tácGiảng viên
Số điện thoại0989055526
Emailphamtrongkha@hus.edu.vn
Phòng làm việc333-334 T1, nhà T1, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
Các môn học giảng dạy- Sinh lý học người và động vật
- Giải phẫu và sinh lý hệ thần kinh
Hướng nghiên cứu- Metabolic Diseases
- Diabetic Cardiomyopathy