Department of Applied Zoology

Selected recent publications

  • Registered technical solution:

Nguyễn Văn Vịnh et al. (2018). Biological solutions to protect riverbanks and streams (registration no. 373 A). Accepted by Intellectual Property Office of Vietnam, on 15/10/2018.

  • Publications

Milan Koch, Thanh Son Nguyen, Dzenek Duris (2015). Monomia calla, a new species of swimming crab (Decapoda, Portunidae) from Madagascar and the Philippines. Zootaxa, 3981 (3): 405–412.

Anh Duc Tran, Van Vinh Nguyen (2016). Notes on the subfamily Ranatrinae (Hemiptera: Nepidae) from Vietnam, with two new species of Ranatra Fabricius, 1790. Journal of Asia-Pacific Entomology, 19: 515–523.

Cornelia Plagge, Nguyen Thanh Son, Peter L. K. Ng, Michael Türkay, Bruno Streit, Sebastian Klaus (2016). Liocarcinus corrugatus (Pennant, 1777) (Crustacea: Brachyura: Portunidae): a cosmopolitan brachyuran species?. The Raffles Bulletin of Zoology, 64: 374–388.

Nguyen Van Vinh, Nguyen Thi Anh Nguyet, Duong Van Cuong, Pham Van Phu (2016). The Study on Species Composition of Mayflies (Insecta: Ephemeroptera) in Cao Bang Province. VNU Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 32(1S): 135–141.

Nguyen Thanh Son, Nguyen Xuan Quynh, Nguyen Van Vinh, Tran Anh Duc (2016). Species composition and distributional characteristics of freshwater decapod crustaceans (Crustacea: Decapoda) and molluscs (Mollusca) in Xuan Son National Park, Phu Tho province. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology, 32(1S): 111–117.

Dương Văn Cường, Nguyễn Văn Vịnh, Ngô Xuân Nam (2017). Kết quả nghiên cứu thành phần loài Phù du (Insecta: Ephemeroptera) tại Khu di tích Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33(1S): 66–71.

Chu Thị Đào, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Trần Anh Đức (2017). Nghiên cứu thành phần loài côn trùng bộ Cánh Nửa ở nước (Insecta: Hemiptera) tại khu di tích thánh địa Mỹ Sơn, tỉnh Quảng Nam. Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 33(1S): 72–78.

Tran, A.D., Polhemus, D.A. (2017). A taxonomic study of Metrocoris Mayr, 1865 (Gerromorpha: Gerridae) in Vietnam, with descriptions of five new species. Raffles Bulletin of Zoology, 65: 109–149.

Tran, A.D., R. Poggi (2019). The genus Ranatra Fabricius (Heteroptera: Nepidae) in Borneo, with a redescription of Ranatra spinifrons Montandon and the description of a new species. Zootaxa, 4555(2): 236–246.

Tran A.D., H. Zettel (2019). A taxonomical study of the genus Esakia Lundblad, 1933 (Heteroptera: Gerromorpha: Gerridae), with descriptions of two new species from Borneo. Aquatic Insects, 40(4): 300–316.

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt, Nguyễn Thanh Sơn (2019). Dẫn liệu về các loài côn trùng thuộc bộ Cánh nửa (Hemiptera) ở rừng ngập mặn Vườn Quốc gia Xuân Thủy, tỉnh Nam Định. Tạp chí khoa học ĐHSP2, 62: 28–39.

Nguyễn Văn Vịnh, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2020). Kết quả nghiên cứu về họ Heptageniidae, bộ Phù du (Ephemeroptera) ở một số Vườn Quốc gia Việt Nam. Báo cáo khoa học về nghiên cứu và giảng dạy sinh học ở Việt Nam, NXB Khoa học Tự nhiên và Công Nghê: 279–283.

Nguyễn Văn Vịnh, Trần Anh Đức, Nguyễn Thanh Sơn, Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (2020). Kết quả nghiên cứu đa dạng loài của bộ Phù du (Ephemeroptera. Insecta) ở một số suối thuộc tỉnh Hà Giang. Báo cáo hội nghị côn trùng học Quốc gia lần thứ 10, NXB Nông nghiệp: 206-213.

Đỗ Đức Sáng, Nguyễn Thanh Sơn (2021). Ốc cạn ngoại lai tại Tây Bắc Việt Nam: Những rủi ro hiện hữu và tiềm tàng. Tạp chí Khoa học Nông nghiệp Việt Nam, 19 (7): 942–951.

Do Duc Sang, Bui Thi Chinh, Do Van Nhuong (2020). The land snail genus Opisthoporus Benson in L. Pfeiffer, 1851 (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae) from Vietnam, with description of a new species. Raffles Bulletin of Zoology, 68: 103–111.

Do Duc Sang, Nguyen Thanh Son, Do Hai Lan (2020). The land snail genus Rhiostoma Benson, 1860 from Vietnam (Gastropoda: Caenogastropoda: Cyclophoridae), with description of a new species. Ruthenica, Russian Malacological Journal, 29(2): 87–94.

Do Duc Sang, Nguyen Thanh Son (2020). Two new species of the genus Indoartemon (Gastropoda: Stylommatophora: Streptaxidae) from Northwestern Vietnam. Folia Malacologica, 28(2): 135–140.

Do Duc Sang (2021). Two new species of the genus Stemmatopsis J. Mabille, 1887 (Gastropoda: Stylommatophora: Streptaxidae) from Vietnam and Laos. Ruthenica, Russian Malacological Journal, 31(1): 21–25.

Tran A.D., H. Zettel (2021). Taxonomic review of the Ranatra gracilis group sensu Lansbury, 1972 (Nepomorpha: Nepidae), with descriptions of four new species. Raffles Bulletin of Zoology, 69: 45–70.

Ha, T.N., Tran, A.D. (2021). Taxonomy of Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) from Vietnam, with descriptions of 11 new species. European Journal of Taxonomy, 756(1), 1-82. https://doi.org/10.5852/ejt.2021.756.1407.

Related posts