Undergraduate

Program Curriculum (issued in 2015)

04 khung chương trình ban hành năm 2015 More

New Student Guide

Tai lieu Sv dau khoa K65(QH2020) More

Course timetable of recent academic years

Course timetable of recent academic years TKB_CT CHUAN_HKII_ 2021_CHINH THUC TKB_CTĐB_HKI_2021_ CHÍNH THỨC_2682020 TKB_CTDB_HKII_2021_CHINH THUC More

Guides to evaluation of BSc graduation thesis

Guides to evaluation of BSc graduation thesis More

Program Curriculum (Issued in 2019)

KCT 2019_. QD 3343 Khoa Sinh hoc áp dụng từ K64 _QH.2019) More