Thông tin đào tạo

Các môn học bậc Đại học

Động vật học động vật có xương sống, Tập tính học động vật, Sinh học biển, Sinh học nghề cá, Hệ thống học động vật có xương sống, ngư loại học đại cương, Sinh thái học quần thể và quần xã, Địa lý sinh vật, Sinh học và sinh thái học động vật có xương sống, Sinh thái học nhiệt đới và bảo tồn, Thực tập thiên nhiên