Bộ môn Động vật học ứng dụng

Hướng nghiên cứu

Lĩnh vực nghiên cứu truyền thống đồng thời là thế mạnh của bộ môn là nghiên cứu đa dạng sinh sinh học động vật không xương sống trong các hệ sinh thái trên cạn và dưới nước, phân loại học, bảo tồn phát triển bền vững, sử dụng động vật không xương sống làm chỉ thị sinh học. Trong thời gian qua, bộ môn đã có nhiều đề tài nghiên cứu khoa học theo các hướng như sau:

+ Hệ thống phân loại học của một số nhóm động vật không xương sống, đặc biệt là các nhóm côn trùng, giáp xác, thân mềm.

+ Đa dạng sinh học động vật không xương sống ở trên cạn, ở các thuỷ vực nội địa và biển, phục vụ công tác bảo tồn và quản lý tài nguyên sinh vật.

+ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, tập tính, sinh thái học côn trùng.

+ Nghiên cứu vai trò và khả năng ứng dụng của một số nhóm động vật không xương sống làm chỉ thị sinh học đánh giá chất lượng môi trường.

+ Nghiên cứu khả năng ứng dụng các biện pháp phòng trừ động vật không xương sống có hại, ví dụ như nghiên cứu phòng trừ mối, phòng trừ các loài là vector truyền bệnh.

Hướng nghiên cứu mang nhiều tính ứng dụng cũng đồng thời được bộ môn tiếp cận và phát triển để phù hợp với yêu cầu thực tiễn hiện nay:

+ Nghiên cứu pháp triển và ứng dụng các biện pháp phòng trừ các loài sinh vật gây hại trong nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản y học, thú y, sức khoẻ cộng đồng.

+ Nghiên cứu xây dựng quy trình khai thác, nhân nuôi nhằm bảo tồn và phát triển hợp lý các loài có giá trị làm thức ăn và các loài có hoạt tính sinh học.

+ Nghiên cứu sử dụng một số nhóm động vật (ở nước và ở cạn) làm sinh vật chỉ thị chất lượng môi trường. Trên cơ sở các nghiên cứu cơ bản về thành phần, phân bố các nhóm động vật ở các hệ sinh thái sẽ phát triển để xây dựng cơ sở dữ liệu và các bộ tiêu chí, đánh giá chất lượng môi trường, hỗ trợ trong thực tiễn bảo vệ môi trường và đa dạng sinh học.

+ Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái học của các loài sinh vật ngoại lai xâm hại và biện pháp ngăn chặn, kiểm soát chúng.

 

Bài viết liên quan