Văn bản liên quan

Hướng dẫn thủ tục bảo vệ luận văn Thạc sỹ;

Để phục vụ cho công tác bảo vệ LV ThS của Lớp, Khoa gửi đến Lớp hướng
dẫn bảo vệ cùng các biểu mẫu theo Folder đính kèm.

Đề nghị các học viên thực nghiệm theo hướng dẫn trong file đính kèm

Phó Chủ nhiệm Khoa

PGS.TS. Lê Thu Hà

Download file

Bài viết liên quan