Bộ môn Động vật học ứng dụng

Các môn học đang giảng dạy

Ở bậc đại học, các cán bộ của bộ môn đã đảm nhiệm và tham gia giảng dạy các môn học, học phần sau:

+ Động vật học động vật không xương sống (bằng tiếng Việt, bao gồm cả lý thuyết và thực tập, các lớp CNKH Tài năng, Sinh học, Sư phạm Sinh học).

+ Động vật học động vật không xương sống (bằng tiếng Anh, bao gồm cả lý thuyết và thực tập, lớp Quốc tế Sinh học).

+ Thực tập thiên nhiên (các lớp CNKH Tài năng, Quốc tế Sinh học, Sinh học, Công nghệ Sinh học, Sư phạm Sinh học).

+ Các nguyên lý của Sinh học bảo tồn (lớp CNKH Tài năng).

+ Hệ thống học Động vật không xương sống (lớp Công nghệ Sinh học).

+ Động vật không xương sống và ứng dụng (lớp Công nghệ Sinh học chất lượng cao).

+ Côn trùng học đại cương.

+ Thuỷ sinh học đại cương.

+ Động vật không xương sống y học.

+ Tiếng Anh chuyên ngành (cho sinh viên các ngành Sinh học, Công nghệ Sinh học và Công nghệ sinh học Chất lượng cao).

Bài viết liên quan