THÔNG BÁO SỐ 2: HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Nằm trong chuỗi sự kiện chào mừng kỉ niệm 65 năm thành lập Khoa Sinh học và Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Sinh học... Xem thêm

THƯ MỜI TÀI TRỢ HỘI NGHỊ KHOA HỌC NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC Số: ………/KSH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Hà Nội ngày     tháng... Xem thêm

Đăng ký tham dự hội thảo và gửi bài đăng

Các mốc thời gian cần lưu ý: Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt để trình bày tại Hội thảo (oral hoặc poster): đến ngày 15/8/2021 Thời hạn nộp báo cáo toàn... Xem thêm

CHƯƠNG TRÌNH HỘI NGHỊ

AGENDA (Tentative) “INTERNATIONAL CONFERENCE ON STEM CELLS & LIFE SCIENCE” “The conference is solely sponsored by Vingroup Innovation Foundation (VINIF)” 5 – 6 November 2021... Xem thêm

BIỂU MẪU ABSTRACT CỦA HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman, viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2 (Tên tác giả ở... Xem thêm

QUY ĐỊNH VỀ FORMAT VÀ ĐỊNH DẠNG BÁO CÁO TOÀN VĂN TẠI HỘI NGHỊ: NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

Tên bài báo tiếng Anh, Font chữ 18 Times New Roman, viết hoa chữ cái đầu của những từ có nghĩa Bui Thi Thanh Huong1,*, Tran Xuan Quang1, Nguyen Ha Nam2 (Tên tác giả ở... Xem thêm

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

          Sinh học tế bào là một trong những trụ cột của Khoa học sự sống hiện đại. Ở Việt Nam, trong thời gian gần đây, nghiên cứu sinh học tế bào,... Xem thêm

THÔNG BÁO SỐ 1: HỘI THẢO QUỐC TẾ NGHIÊN CỨU ỨNG DỤNG TẾ BÀO GỐC TRONG KHOA HỌC SỰ SỐNG

  ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN KHOA SINH HỌC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc... Xem thêm

Công bố quốc tế về: Phân loại của Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) từ Việt Nam, với mô tả về 11 loài mới

Taxonomy of Micronectidae (Heteroptera: Nepomorpha) from Vietnam, with descriptions of 11 new species Tuyet Ngan HA1 & Anh Duc TRAN 2,* 1,2 Faculty of Biology, VNU University of Science, Vietnam... Xem thêm

Class A equipment list

  No. Device name Code Location  Manager 1 Nucleic acid and protein analyzer via image AlphaImager Mini System 6377 233-T1 Nguyễn Thị Hồng Vân 2 Micro-centrifuge (22R) 233-T1 Nguyễn... Xem thêm