Giới thiệu vắn tắt về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Năm 2023 HNKHSV Khoa Sinh học có 92 báo cáo khoa học của sinh viên trong toàn khoa. Trong đó: 4 báo cáo có sự tham gia của sinh viên hệ Quốc tế, 1 báo cáo có sự tham... Xem thêm

Thông báo số 3 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi các Thầy/ Cô và toàn thể sinh viên Khoa Sinh học xin trân trọng thông báo: Hội nghị Khoa học sinh viên (HNKHSV) Khoa Sinh học năm 2023 có 92 báo cáo (cá... Xem thêm

Thông báo số 2 Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các thầy cô giáo và toàn thể sinh viên   Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2023 (sau đây gọi tắt là Hội nghị), Khoa... Xem thêm

Thông báo số 1 về Hội nghị Khoa học Sinh viên năm 2023

Kính gửi: Các cán bộ và các lớp sinh viên Khoa Sinh học   Nhằm đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học của sinh viên, gắn kết đào tạo với nghiên cứu... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2022

Bach Thi Hoai Phuong, Nguyen Dac Tu, Bui Thi Van Khanh, To Thanh Thuy, Hoang Thi My Nhung, 2022. Synergetic effect of VX-680 and Curcumin combination on cancer cells, Vietnam Journal of Physiology,... Xem thêm

Công bố Quốc tế năm 2022

Van Duc Dang , Ana-Luisa Stefanski, Andreia C Lino , Thomas Dörner, 2022, B- and Plasma Cell Subsets in Autoimmune Diseases: Translational Perspectives, Journal of Investigative Dermatology, Volume... Xem thêm

Các đề tài cấp Nhà nước từ năm 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiện 1  Nghiên cứu thăm dò khả năng hình thành rễ bất định của Sâm Ngọc Linh (Panax vietnamensis Ha et... Xem thêm

Đề tài cấp ĐH Quốc gia Hà Nội từ 2010 đến nay

STT Tên đề tài Mã đề tài Chủ trì Thời gian thực hiên 1 Nghiên cứu protease virus gây suy giảm miễn dịch ở người (HIV) phân lập tại Việt Nam KLEPT.09.01 PGS.TS.... Xem thêm

Công bố trong nước năm 2021

Do Thi Tuoi, Tran Thi Thuy Anh, Pham Doan Lan, Nguyen Thi Hong Van, 2021, Transcription expression of gene encoding cathelicidin CATHL4 in Vietnam indigenous yellow cattle., Academia Journal of... Xem thêm