Giới thiệu

Phòng Thí nghiệm Sinh thái học & SHMT được thành lập 7/04/2004, có Quyết định đổi tên thành Bộ môn Sinh thái học từ ngày 26/12/2017. Vai trò, sứ... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

Sinh thái học và sinh học môi trường: đánh giá chất lượng nước, sinh vật chỉ thị, sự biến động đa dạng sinh học theo chất lượng môi trường Sinh thái... Xem thêm

Thông tin đào tạo

Các môn học bậc đại học: Sinh học đại cương, Cơ sở sinh thái học, Cá thể và quần thể, Thực tập sinh thái học, Quản lý các hệ sinh thái, Sinh thái học... Xem thêm

Đề tài, dự án

STT Tên đề tài Mã số Chủ trì Cấp của đề tài Thời gian thực hiện 1 Ảnh hưởng xuyên thế hệ của Bisphenol A (BPA) và cực nhiệt lên cá sử dụng zebrafish... Xem thêm