Đề tài, dự án

Nghiên cứu cải tiến giống lúa về vi chất dinh dưỡng bằng công nghệ sinh học (2021-2024). Đề tài Nghị định thư hợp tác Trung Quốc (CNĐT: TS. Lê Quỳnh Mai,... Xem thêm

Hướng nghiên cứu

– Phân loại thực vật. – Hình thái giải phẫu thực vật. – Đánh giá tính đa dạng thực vật. – Điều tra, đánh giá nguồn tài nguyên thực... Xem thêm

Các môn học bậc đại học

Bộ môn Khoa học Thực vật hiện đang đảm nhiệm giảng dạy nhiều môn học chung của các khung chương trình đào tạo, bao gồm: Thực vật học, Hệ hống học... Xem thêm

GIỚI THIỆU

Bộ môn Thực vật có nguồn gốc từ Phòng Thực vật được thành lập tháng 9 năm 1956. Năm 2018, để đáp ứng yêu cầu phát triển sự nghiệp đào tạo và nghiên... Xem thêm