Thứ tư, 04/04/2018 2:27:21 CH
       
 

THÔNG BÁO SỐ 2 HỘI NGHỊ KHOA HỌC SINH VIÊN 2018

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

KHOA SINH HỌC

                                                                                                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  19/KSH

V/v: TB số 2 Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018

Hà Nội, ngày 20  tháng 03  năm 2018

 

 

Thông báo số 2

Về Hội nghị khoa học sinh viên năm 2018

 

                            Kính gửi:…………………………………………………

 

Để chuẩn bị cho Hội nghị Khoa học sinh viên Khoa Sinh học năm 2018, Khoa Sinh học trân trọng gửi tới các Bộ môn và các lớp sinh viên thông báo số 2 bao gồm một số nội dung sau đây:          

1.      Hội nghị sẽ diễn ra vào ngày thứ 3,  ngày 24 tháng 04 năm 2018.

2.      Năm nay Nhà trường có yêu cầu thêm về “Bản giới thiệu vắn tắt về Hội nghị khoa học sinh viên cấp Khoa”, vì vậy với mỗi đăng ký tham gia báo cáo cấp Khoa các em sinh viên ngoài việc nộp báo cáo tóm tắt như đã phổ biến ở thông báo số 1, cần cung cấp thêm các thông tin sau về kết quả khoa học báo cáo tại hội nghị (nếu có):

     + Công bố khoa học (số lượng theo các cấp độ như bài báo trong nước, bài báo quốc tế,...):

     + Sản phẩm ứng dụng (Số lượng và mô tả vắn tắt không quá 30 từ cho mỗi sản phẩm):

     + Các kết quả nổi bật khác (Số lượng và mô tả vắn tắt không quá 30 từ cho mỗi kết quả):

3.      Sinh viên nộp báo cáo tóm tắt và thông tin kết quả khoa học báo cáo tại hội nghị: bản cứng và file nộp trực tiếp cho ThS. Trần Mỹ Hạnh, phòng 122 nhà T1, trong hai ngày 9 và 10 tháng 04  năm 2018 (không phải là từ ngày 9 đến 11/4/2018 như thông báo số 1). Sau thời điểm này, Ban tổ chức sẽ không nhận thêm bất kì báo cáo nào nữa.

4.      Tùy theo số lượng đăng ký tham gia báo cáo khoa học, Ban Lãnh đạo Khoa sẽ quyết định tiêu chí lựa chọn báo cáo trình bày ở phiên toàn thể (báo cáo nói) và báo cáo trình bày ở dạng poster (sẽ được phổ biến trong thông báo số 3).

5.      Đề nghị các thầy, cô hướng dẫn giúp đỡ và khuyến khích tất cả các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học tham gia hội nghị và nộp báo cáo tóm tắt đúng thời hạn với nội dung đầy đủ theo quy định.

6.      Khoa sẽ có các thông báo tiếp theo về việc tổ chức Hội nghị.

 

Xin trân trọng cám ơn.                                                     

 

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu VT  

 

                  CHỦ NHIỆM KHOA

                                               

                     

                          PGS. TS. Nguyễn Quang Huy
Video & Hình ảnh

Bạn cần cài Flash Player để xem được Clip này.

Liên kết